...

Chciałabym, by to miejsce stało się moim azylem po trudach dnia wczorajszego, dzisiejszego...
Chciałabym, by było to miejsce spotkań z moimi robótkami, które czasami zajmują moje ręce...

Podglądają... ;o)

poniedziałek, 26 września 2011

54. Ariadna zaprasza... :)IV edycja wystawy „Z nici Ariadny”


Na stronie Ariadny ukazała się już informacja o IV edycji wystawy „Z nici Ariadny”, na którą mogą zgłaszać swoje prace twórcy-amatorzy tworzący koronki, hafty, dzianiny i inne prace, w których wykorzystują nici produkowane przez „Ariadnę” S.A. Fabrykę Nici w Łodzi.
Warunki uczestnictwa
(pochodzą ze strony Ariadny):


1. Przedmiotem wystawy są prace wykonane w różnych technikach z nici produkowanych przez „Ariadnę” S.A. Fabrykę Nici. Udział nici „Ariadna” w wykonanej pracy powinien wynosić co najmniej 80%.
2. Wystawa przeznaczona jest dla amatorów. W wystawie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
3. Każdy uczestnik może zgłosić (nadesłać) na wystawę 1-5 prac, które powstały w okresie od początku 2009 roku.
4. Prosimy o zgłaszanie prac bez jakichkolwiek opraw introligatorskich lub ramiarskich.
5. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę indentyfikacyjną (dyskretnie i trwale przymocowaną do pracy) zawierającą: imię, nazwisko, adres autora, tytuł pracy, rok jej wykonania.
6. Każdy uczestnik musi czytelnie wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia (wszystkie rubryki). Konieczne jest podanie wartości pracy. Organizator wystawy informuje, że prace o wartości powyżej 1.000,- zł powinny być ubezpieczone przez zgłaszającego.
7. Każdy zgłaszający (bez względu na liczbę zgłoszonych prac) winien wpłacić 30,-zł gotówką lub przekazem pocztowym na adres: Centralne Muzeum Włókiennictwa, 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282, z dopiskiem: IV wystawa „Z nici Ariadny”. Kwota ta będzie przeznaczona na opłaty pocztowe i organizacyjne. Potwierdzenie opłaty lub jego kserokopię należy dołączyć do karty zgłoszenia prac.
8. Prace należy składać (przesłać pocztą na koszt własny) na adres: Centralne Muzeum Włókiennictwa, 93-034 Łódź, ul. Piotrkowska 282 , Dział Oświaty od 1 do 20 lutego 2012 roku; w przypadku prac przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego.
9. W marcu 2012 roku wyboru prac do ekspozycji dokona Jury powołane przez organizatorów. W jego skład wejdą przedstawiciele organizatorów oraz artyści-plastycy, profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
10. O decyzjach Jury uczestnicy powiadomieni zostaną do 31 marca 2012 roku.
11. Prace nie zakwalifikowane na wystawę będzie można odebrać osobiście w Dziale Oświaty Centralnego Muzeum Włókiennictwa lub zostaną odesłane pocztą (przesyłką zwykłą).
12. Wszyscy zgłaszający prace zostaną zawiadomieni o otwarciu wystawy, które planowane jest na 10 maja 2012 roku.
13. Po zakończeniu wystawy (wrzesień 2012 r.) eksponowane prace będzie można odbierać osobiście w Dziale Oświaty Centralnego Muzeum Włókiennictwa lub zostaną odesłane pocztą (przesyłką zwykłą).
14. Wystawie towarzyszyć będzie katalog zawierający wykaz nazwisk autorów i spis prac zakwalifikowanych na wystawę oraz barwne reprodukcje prac wybranych przez Jury. Każdy z uczestników (biorący udział w wystawie) otrzyma bezpłatnie jeden egzemplarz katalogu.
15. W celach promocyjnych wystawy organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania w mediach prac eksponowanych na wystawie, bez konieczności uzyskiwania na to każdorazowo zgody autora.
16.W wystawie mogą wziąć udział jedynie osoby, które akceptują warunki niniejszego regulaminu i potwierdzą ten fakt własnoręcznym podpisem na karcie zgłoszenia.
Wraz z pracą należy przesłać wypełnione poniższe dokumenty
( do pobrania w pdf.):


LinkWithin

kk